Pages

Sunday, October 15, 2006

[Horeeee!] Bandoeng Hoedjan lagi!

Alhamdoelillah Bandoeng sepandjang hari sampai malam ini hoedjan kembali, rasanja segar dan sedjoek seperti 8 tahoen yang laloe :)

Semoga kita dapat bersyoekoer dengan sempoerna akan limpahan karoenia yang melimpah ini.

No comments: